Рекомендуем

Accounting software guide: Gusto login information.

удаление родинок . Процедура удаления, как правило, осуществляется под местной анестезией: инъекционной (укол) либо аппликационной (нанесение специального обезболивающего крема). Удаление новообразований на коже по времени длится 15 минут и более – в зависимости от числа и объемов устраняемых объектов. Реабилитация после процедуры зависит от регенеративных особенностей организма пациента, но в целом она проходит достаточно легко, быстро и без серьезных ограничений привычной деятельности.

СчетчикиА. Кемпинский. "Меланхолия"

694. Wąsik A., Guzowski K. Hiperkinezy napadowe wywołane neuroleptykami // NNiPP. 1966. N 6. S. 699.

695. Wąsik A., KotschyA. Taractan — nowy związek neuroleptyczny w leczeniu chorób psychicznych i nerwowych // NNiPP. 1962. N 4. S. 603.

696. Wąsik A., KotschyA. Zespół egzogenny o pomyślnym zejściu jako powikłanie w przebiegu leczenia laroxylem li NNiPP. 1965. N 2. S. 353.

697. Watts C.A.H. Postępowanie w endogennej depresji w ogólnym lecznictwie // Pamiętnik XXIX. S. 289-291.

698. Wdowiakowa M., Zędrzejczakowa M. Próba oceny klinicznej reakcji depresyjnych u młodzieży // Pamiętnik XXIX. S. 349—353.

699. Weissman M.M., Klerman G.L., Paykel E.S. Clinical evaluation of hostility in depression // Amer. J. Psychiat. 1971. N 128. P. 261.

700. Weitbrecht H.J. Auslösung endogener Psychosen // Das depressive Syndrom.

701. Wesehicha P. Zespoły depresyjne w klinice chorób wewnętrznych (maszynopis artykułu).

702. Wiechowski W. Samobójstwo w następstwie konfliktu z otoczeniem // Psychiat. Pol. 1971. N3. S. 351.

703. Wieck H.H. Depressiv getönte Durchgangs-Syndrome // Das depressive Syndrom.

704. Wierzchnicki T., Kłosińska В., Soczyńska D., Chrzanowicz T., RogiewiczA. Badania katamnestyczne w depresji inwolucyjnej // Pamiętnik XXIX. S. 309—316.

705. Wieser St. Über den Defekt bei phasischen Psychosen // Das depressive Syndrom.

706. Wilczkowski E. Zagadnienia patofizjologiczne w zaburzeniach psychicznych reaktywnych // Rocznik Psychiatryczny. 1949 (1950). N2/3. S. 214—231.

707. Wilczkowski E. Zagadnienia patofizjologii zaburzeń psychicznych w okresie inwolucji // Pol. Tyg. Lek. 1949. S. 180-183.

708. Wilczkowski E., Bukowczyk A. Krótka diagnostyka psychiatryczna. Wyd. 2. Warszawa: PZWL, 1966.

709. Winid B. Psychopatologia i psychoterapia zespołu natręctw // Psychiat. Pol. 1969. N4. S. 413.

710. Winid B. Uwagi o postępowaniu psychoterapeutycznym w nerwicy natręctw // NNiPP. 1962. N 6. S. 911.

711. Winid B. Uwagi o zespole natręctw // Psychiat. Pol. 1970. N 2. S. 175.

712. Winid В. Zespół natręctw. (Psychopatologia i psychoterapia). Kraków: Wyd. AM, 1970 (powielone).

713. Winid В., Starzecka В. Wyniki stosowania u chorej na colitis ulcerosa farmakoterapii i psychoterapii // NNiPP. 1965. N4. S. 657.

714. Winzenried F.J.M. Beziehung-periodischer Verhaltens- und Befindensstörungen im Kindes und Jugendalter zu den endogenen Psychosen // Das depressive Syndrom. S. 392-393.

715. WittkowerE., Hügel R. Transkulturelle Aspekte des Depressiven syndroms// Das depressive Syndrom. S. 142—143.

716. Wittkower R., Wittkower M. Born under Saturn. The character and conduct of artists. London: Weidenfeld and Nikolson, 1963. P. 102—108.

717. Wiosińska I. Wpływ aktywnego leczenia biologicznego na czas trwania remisji w psychozie maniakalno-depresyjnej // Psychiat. Pol. 1971. N 5. S. 543.

718. Wojdysławska I. Wyniki leczenia stanów depresyjnych melitracenem (trau-sabunem) // Psychiat. Pol. 1970. N4. S. 449.

719. Wölpe J. Neurotic depression: experimental analog clinical syndromes, and treatment // Amer. J. Psychother. 1971. N 25. P. 362.

720. Wołek, Przybylska L. Rozwój życia kulturalnego wśród pacjentów szpitala w Kocborowie // Psychiat. Pol. 1968. N 1. S. 43.

721. Woodruff A.A., Guze S.B., Clayton P.J. Unipolar and bipolar primary affective disorder // Brit. J. Psychiat. 1971. N 119. P. 33.

722. Wróblewska-Smoczyńska J. Reakcja depresyjna u dzieci niedorozwiniętych umysłowo i zaniedbanych wychowawco // Pamiętnik XXIX. S. 209—212.

723. Wróblewska-Smoczyńska J., Smoczyński S. Depresja a organiczne dysforie na materiale chorych z guzami mózgu // Pamiętnik XXIX. S. 219—222.

724. Wróblewski J. Dietetyka starców jako problem gerontopsychiatryczny // Psychiat. Pol. 1970. N 5. S. 597.

725. Wróblewski J. Problem starców w szpitalnej terapii zajęciowej // Psychiat. Pol. 1971. N3. S. 331.

726. Wróblewski J. Przypadek pourazowego zespołu czołowego z napadami dystymicznymi // Psychiat. Pol. 1967. N 3. S. 367.

727. Wyrsch J. Psychiatrie als offene Wissenschaft // Über Glóck und Unheil der Namengebung in der Psychiatrie. Bern; Stuttgart: Verlag P. Haupt, 1969. S. 87—95

728. Zakrzewska F. Analiza kliniczna i elektromiograficzna zaburzeń ruchowych w przebiegu leczenia środkami neuroleptycznymi // NNiPP. 1963. N 5. S. 679.

729. Zarębiński J., Gajewski W. Efekty leczenia zespołów depresyjnych u ludzi w podeszłym wieki na materiale Szpitala Psychiatrycznego w Węgorzewie (Maszynopis).

730. Zemlaniocyna Р.A. Ob atipicznych wariantach maniakalno-depressiwnogo psichoza // Żurn. Newropat. Psichiatr. 1969. T. 69, N9. S. 1360.

731. Zerbin-Rüdin E. Zur Genetik der depressiven Erkrankungen // Das depressive Syndrom.

732. Zgirski L. Kliniczne i społeczne aspekty toksykomanii wśród młodzieży trójmiasta. Referat zjazdowy.

733. Zgirski L. Rozważania nad efektywnością leczenia depresji endogennej // Pamiętnik drugich gdańskich dni lecznictwa psychiatrycznego, Gdynia 25—27 IX 1970 r. Gdańsk: Oddział Gdańsko-Bydgoski Pol. Tow. Psychiatrycznego, 1971. S. 403-408.

734. Zieliński T. Z życia idei. Wydawn. Rój. Warszawa, 1939. T. 2, S. 241-275: Mania twórcza. S. 325—330: Złoty wiek.

735. Zienkiewicz I. Nerwicowe i psychotyczne zespoły depresyjne wieku dziecięcego // Pamiętnik XXIX. S. 345-348.

736. Zilboorg G. A history of medical psychology. New York: W.W. Norton Co., 1941.

737. Żakowska T., Dąbrowski S. Zmiany czynności bioelektrycznej mózgu w przypadkach okresowych psychoz afektywnych podczas inwolucji // Pamiętnik XXIX. S. 107-111.

СООБЩЕНИЯ ПРЕССЫ О ПРОФЕССОРЕ КЕМПИНСКОМ

Adamczyk S. Schizofrenia // Człowiek i Światopogąld. 1973. N7. S. 214; Schizofrenia // Problemy. 1973. N 1. S. 62.

Bajerowicz M. Najbardziej tajemniczy kraj // Tydzień. 1973. N7. S. 16. Bogusz J. Prof. dr Antoni Kępiński // Przeg. Lek. 1973. N 1. S. 189-193. Bogusz J. Prof. dr med. Antoni Kępiński // Służba Zdrowia. 1972. N29. S. 2. Bortnowska H. Profesor Antoni Kępiński //Tygodnik Powszechny. 1972. N 27. S. 2. Brzezicki E., Masłowski J. Antoni Kępiński// Człowiek i dzieło. Znak. 1972. N 220. S. 1293-1314.

Czezko В. Pomoc w zrozumieniu // Nowe Książki. 1972. N 19. S. 56—57. Doliński J. Symptomy poprawy. Nomości literatury faktów // Życie. Literackie. 1972. N 38. S. 10.

Grochola W. Co jest w człowieku? // Polityka. 1973. N 17, 18. Guli Я W. Rezonans rytmu // Służba Zdrowia. 1972. N 32. S. 8. HanickiZ. Wspomnienie o prof, dr hab. med. Antonim Kępińskim // Prz. Lek. 1972. N 12. S. 971-972.

Jakubik A. Antoni Kępiński — Homo religiosus // Więź. 1973. N4. JanscińskiJ. Żył mądry lekarz // Przewodnik Katolicki. 1973. N 5. S. 38—39. Jaroszewski Z. Pro memoria. Prof. dr Antoni Kępiński // Probl. Alkoholizmu. 1972. N 11. S. 18-19.

Jędrzejczyk O. W sprawie człowieka // Gazeta Krakowska. 1972. N 199. Leśniak Я, Mostowski J. Psychiatryczna problematyka obozów hitlerowskich w twórczości Antoniego Kępińskiego // Prz. Lek. 1974. N 1.

Lisiewicz T. Psychiatria rozumiejąca // Życie i Myśl. 1973. N 7. S. 80—89. Masłowski J. Najbliżej chorych // Tygodnik Powszechny. 1972. N34. S. 2. Masłowski J. Profesor dr Antoni Kępiński // Psychiat. Pol. 1972. N 6. S. 609. Nyczek T. Psychiatria stosowana // Echo Krakowa. 1974. N 16. Skarżyńska K. Antoni Kępiński — Psychopatologia nerwic // Psychologia Wychowawcza. 1972. N 5. S. 599.

Strońska A. Morbus Bojarskiej // Służba Zdrowia. 1973. N 51, 52. Stanuch S. Rytm życia // Dziennik Polski. 1972. N 180. S. 5. Szpakowska M. ...A bliźniego swego jak siebie samego // Twórczość. 1973. N 4. S. 99.

TarskaA. To ogromne lustro // Mag. Kulturalny. 1973. N 7. S. 43. TarskaA. Wielka szansa obłędu // Literatura. 1972. N 35. S. 14. ToeplitzK. T. Rytm życia // Kultura. 1972. N 52. S. 5.

Zieliński R. Po owocach ich poznacie. Życie i dzieło prof. A. Kępińskiego // Za i Przeciw. 1973. N 14. S. 8-9.

Авторы многочисленных работ понимают, что труды проф. Кемпинского образуют единое целое и поэтому часто стараются описать его научное наследие, используя синтетический подход. Однако это будет справедливо лишь тогда, когда в руках читателей окажутся еще не изданные книги проф. Кемпинского.

Проф. доктор Евгений Бжезицкий

<<   [1] ... [100] [101] [102] [103] [104] [105]