Рекомендуем

хороший психолог в курске отзывы . Направление ПСИХОЛОГИЯ( хороший психолог в Курске): Наиболее эффективным в продолжении курса психологического лечения зависимостей и психических расстройств, а также укрепления полученных результатов в центре «Гиппократ» реализована система частной психологической практики.

СчетчикиА. Кемпинский. "Меланхолия"

469. Marcjan К. Wpływ stosowania środków psychotropowych i elektrowstrząsów na obraz kliniczny i przebieg niektórych psychoz afektywnych i schizoafektywnych // Pamiętnik XXIX. S. 431-435.

470. Mark V.H., Barry H., McLardy T., Ervin F.R. The destruction of both anterior thalamic nuclei a patient with intractable agitated depression // J. Nerv. Ment. Dis. 1970. V. 150, N 4. S. 266.

471. Marti-Ibańez F. Ariel. Essays on the arts and the history and philosophy of medicine: The wonder world of symbols. New York: M.D. Publications Inc., 1952. S. 40.

472. Masiak M. Przypadek melancholii anestetycznej // NNiPP. 1965. N2. S. 335.

473. Masłowski J. Gesty w «Panu Tadeuszu» (Maszynopis).

474. Matecki W. O heterogennych pierwiastkach urojeniowych w stanach depresyjnych psychozy maniakalno-depresyjnej. Referat wygłoszony na VII Zjeździe Psychiatrów Polskich w Kocborowie // Nowiny Psychiatryczne. 1927. N 4. S. 232.

475. Matecki W. Etiologia i terapia psychozy maniakalno-depresyjnej // Klinika Współczesna. 1938. N7/8. S. 421.

476. Matussek P. Die Konzentrationslagerhaft und ihre Folgen. Berlin; Heidelberg; New York: Springer-Verlag, 1971.

477. Matussek P. Phasendauer bei unbehahdelten Fällen endogener Depression // Das depressive Syndrom.

478. Mazur M., Mazurowa A., SzadowskaASzmigielski A. Wpłw toksycznych dawek imipraminy na wyosobnione serce królika i obraz ekg // Psychiat. Pol. 1959. N2. S. 139.

479. Mazurkiewicz J. Zaburzenia nerwowe i psychiczne w okresie przekwitania. Warszawa 1936. Odbitka z Pamiętnika VIII Lekarskiego Kursu Wakacyjnego w Ciechocinku-Cieplicy.

480. Medizinischer Okkultismus. Paramedizin / Red. O. Prokop. Jena: VEB G. Fischer, 1962.

481. Melia P.I. Prophylactic lithium a double-blind trial in recurrent affective disorders // Brit. J. Psychiat. 1970. V. 116, N 535. P. 621.

482. Mendlewicz J., Fieve R.R., Rainer J.D., FleissJ. L. Manic-depressive illness: a comparative study of patients with and without a family history. Skrót // Brit. J. Psychiat. 1971. V. 119, N 553. P. 683.

483. Michelet J. Czarownica. Warszawa: Czytelnik, 1961.

484. Miller J. В. Dreams during varying stages of depression // Arch. Gen. Psychiat. 1969. N 5. P. 560.

485. Mirek R. «Burza» Szekspira dramatem osobowości // Przeg. Lek. 1968. N11. S. 721.

486. Mirek R. Erotyka w komediach Szekspira «Sen nocy letniej», «Wieczór Trzech Króli», «Jak wam się podoba» // Przeg. Lek. 1969. N 4. S. 391.

487. Mirek R. Kroniki dramatyczne Szekspira w ocenie psychiatrycznej. Cz. 1 // Przeg. Lek. 1967. N8. S. 649.

488. Mirek R. Kroniki i tragedie Szekspira w świetle psychiatrii sądowej // Przeg. Lek. 1969. N3. S. 331.

489. Mirek R. Osobowość Wiliama Szekspira // Przeg. Lek. 1969. N 7. S. 556.

490. Mirek R. Problematyka psychiatryczna sonetów Szekspira // Przeg. Lek. 1968. N 12. S. 885.

491. Mirek R. Spojrzenie psychiatry na komedie Szekspira. Cz. 1. Wesołe kumoszki z Windsoru, Kupiec wenecki, Miarka za miarkę, Ugłaskanie sekutnicy // Przeg. Lek. 1968. N 5. S. 498.

492. Mirek R. Spojrzenie na komedie Szekspira. Cz. 2 // Przeg. Lek. 1968. N 8. S. 668.

493. Mirek R. Wiliam Szekspir, dramaturg chorej psychiki // Przeg. Lek. 1969. N 5. S. 445.

494. Mitarski J. Psychiatryczne aspekty twórczości Edmunda Monsiela // Świat samotnych wizji Edmunda Momsiela z Wożyczyna. Wystawa rysunków z lat 1942—1962. Wyd. Stowarzyszenie Histiryków Sztuki. Kraków, 1963.

495. Mitarski I., Trybowski I. Świat samotnych wizji Edmunda Monsiela z Wożyczyna. Wystawa rysunków. Wyd. Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych. Warszawa, 1964.

496. Montgomery B.A., Cullinan T.R., Bayley A.J. A double-blind comparative trial of doxepin hydrochloride and chlordiazepoxide in anxiety and depression in general practice // B.J. Clin. Pract. 1970. V. 24, N 5. P. 207.

497. Moody J.P., Allsopp M.N.E. Circadian irhytms of water and electrolyte excretion of manic-depressive psychosis // Brit. J. Psychiat. 1969. V. 115, N 525. P. 923.

498. Morozów W.M. Klinika stanów depresyjnych początkowego stadium schizofrenii // Pamiętnik XXIX. S. 77-83.

499. Mueller W.R. The Anatomy of Robert Burton's England. Berkeley; Los Ageles:University of California Press, 1952.

500. Nissen G. Depressive Syndrome im Kindes und Jugendalter. Berlin: Springer-Verlag, 1971.

501. Noble P., Lader M. Depressive illness, pulse rate and forearm blood flow // Brit. J. Psychiat. 1971. V. 119. P. 261.

502. Nohl J. The black Death. London: University Books, 1952.

503. Noyes R., Ringdahl I.C., Andreasen N.J.C. Effect of lithium citrate on adrenocortical activity in manic-depressive illness // Comp. Psychiat. 1971. N 12. S. 337.

504. Obolewicz K. Wybrane przypadki powikłań psychotycznych w młodzieżowych toksykomaniach trójchloroetylenowych. Referat zjazdowy.

505. Obuchowska L., Obuchowski К Badania eksperymentalne nad wpływem kompozycji barwnej ścian sali szpitalnej na chorych psychicznie // NNiPP. 1962. N 2. S. 255.

506. Oczkowski Z. Skojarzone leczenie zespołów depresyjnych środkami psy-chofarmakologicznymi ze zmodyfikowanymi elektrowstrząsami skolinowymi jednostronnymi w doświadczeniach Oddziału Psychiatrycznego w Bytomiu. Referat zjazdowy.

507. Olds J. Self-stimulation of the brain // Science. 1958. N 127. P. 315.

508. Orelli A. Der Wandel des Inhaltes der depressiven Ideen bei der reinen Melancholie // Schweizerische Archiv für Neurologie. 1964. N73. S. 217.

509. Ostrogorski G. Dzieje Bizancjum. Warszawa: PWN, 1967. S. 445.

510. Paniczewa J.W. O niektórych rezultatach kliniko-epidemiologiczeskogo issledowanija maniakalno-depressiwnogo psichoza // Żurnał Newropat. i Psichiat. 1969. T. 69, N9. S. 1354.

511. Pańków Т., Pluzek Z., Wilk Z., MojałK., Kostrzewa T. Epidemiologia samobójstwa na terenie miasta Krakowa w roku 1966 // Zagadnienie psychiatryczno-społeczne; Pamiętnik II Polsko-Czechosłowackiej Konferencji Psychiatrycznej. Kołobrzeg, 17—19 wrz. 1967 // Wyd. Pol. Tow. Psychiatryczne (bez miejsca wydania). 1970. S. 116-122.

512. Papadimitriov G. Mélancholies périodiques atypiques // Arch. Neurol. Psychiat. 1963. N 1. S. 112.

513. Paprocka E., Stańczyk T. Psychoza inwolucyjna w świetle badań katamnes-tycznych // Pamiętnik XXIX. S. 235—243.

514. Paracelusus. Sämitliche Werke. Jena: Fischer Verlag, 1926—1932. T. 1—4.

515. Paszkowski S. Prawość charakteru u osób z psychozą maniakalno-depre-syjną // Polska Gazeta Lekarska. 1930. N 2.

516. Paulekhoff B. Statistische Untersuchung über Häufigkeit und Thema von Wahneinfüllen bei der Schizophrenie //Arch. Psychiat. Nervenkr. 1954. N 191. S. 34.

517. Pauleikhoff B. Über die Auslösung endogener depressiver Phasen durch situative Einflüsse // Arch. Psychiat. Nervenkr. 1959. N4. S. 456.

518. Pauleikhoff В. Über die Bedeutung situativer Einflüsse bei der Auslösung endogener depressiver Phasen // Arch. Psychiat. Nervenkr. 1958. N 6. S. 669.

519. Pauleikhoff В. Verlaufesregeln depressiver Syndrome der Schwangerschaft und das Wochenbetts // Das depressive Syndrom.

520. Pauleikhoff B., Mester H., Müller-Fahlbusch H. Endogene Depression nach Unfall // Psychiat. Clin. (Bazylea). 1970. N 3. P. 129.

<<   [1] ... [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105]  >>