СчетчикиА. Кемпинский. "Меланхолия"

521. Paulne D. Les sculptures de l'Afrique noire. Paris: Presses Universitaires de France, 1956.

522. Penfield W., Jasper H. Epilepsy and the functional anatomy of the human brain. Boston: Little, Brown. Co., 1954.

523. Perns C. A study of bipolar (maniaco-depressive) and unipolar recurrent depressive psychoses // Akademisk Avhandling, Umea. Tryckeriaktiebolag City. 1967.

524. Persson T., Walinder J. L-dopa in the treatment of depressive symptoms // Brit. J. Psychiat. 1971. N 119. P. 277.

525. Petrie A. Personality and the frontal lobes. New York: Blakeston, 1952.

526. Petrilowitsch N., Baer R. Zyklothymie (1964—1969) // Fortschritte der Neurologue, Psychiatrue und ihrer Grenzgebiete. 1970. Bd 38, N 12. S. 601—692 (tamże 813 pozycji bibliograficznych).

527. Peuckert W.E. Geheimkulte. Heidelberg, 1951.

528. Pfeifer W.M. Die Symptomatik der Depression in transkultureller Sicht. // Das depressive Syndrom.

529. Pflug В., Tolle R. Therapie endogener Depressionen durch Schlafentzug // Nervenarzt. 1971. Bd 42, N3. S. 117.

530. Piątkowska H. Problemy biologiczne w leczeniu stanów depresyjnych. Referat ziazdowy.

531. Piekarska-Ekiert A., Żelazowska S. Reakcje depresyjne z próbami samobójczymi u młodzieży szkolnej // Pamiętnik XXIX. S. 361—362.

532. Pietruszewska I., Piotrowski A., Zardecka M. Kryteria diagnostyczne psychoz mieszanych//Pamiętnik XXIX. S. 195—198.

533. Pietruszewska I., Urbanek B. Potencjalizacja niektórych środków antydepresyjnych przez podanie diazepamu // Pamiętnik XXIX. S. 429.

534. Piotrowski A. Leczenie psychoz maniakalno-depresyjnych i ich zapobieganie. Referat wygłoszony na VII zjeździe psychiatrów polskich w Kocborowie, 4 czerwca 1927 r. Streszczenie // Nowiny Psychiatryczne. 1927. N 4. S. 223.

535. Pirożyński T., Siropoaru G. Psychopatologia zachowania się w okresie dojrzewania // Psychiat. Pol. 1967. N 3. S. 271.

536. Paiman S.R. Comparison of lithium carbonate and imipramine. (In prevention of manic-depressive disease) // Dis. Nerv. Syst. 1970. V. 31, N 2. P. 132.

537. Platman S.R., Fieve R.R. Sleep in depression and mania // Brit. J. Psychiat. 1970. V. 116, N531. P. 219.

538. Popkowska N. Badania nad zachowaniem się źrenic w przebiegu leczenia psychotropowego // NNiPP. N 2. S. 167.

539. Popkowska N. O formie samobójczej reakcji rezygnacyjnej // Psychiat. Pol. 1970. N5. S. 531.

540. Popławska C., Ćwiklińska A. Specyfika pracy pielęgniarki w psychiatrycznym oddziale dziennym // Psychiat. Pol. 1971. N4. S. 437.

541. Pöldinger W. Kliniczne aspekty leczenia depresji. Referat zjazdowy.

542. Priori R. Anthropologische und kulturelle Einflüsse auf die Ausgestaltung der endogenes Depression // Beiträge zur vergleichenden Psychiatrie. Basel: Karger, 1967.

543. Rachowski A. Dipsomania a alkoholizm przewlekły // Psychiat. Pol. 1969. N 5. S. 575.

544. Read H. Sens sztuki. Warszawa: PWN, 1965.

545. Rees L. Leczenie depresji w szpitalu // Pamiętnik XXIX. S. 281—283.

546. Reguła-Adolf T. Problemy pozakliniczne psychicznie chorego (uwagi asystenta społecznego) // Psychiat. Pol. 1969. N 4. S. 491.

547. Reise E. Konstitutionelle Verstimmung und manisch-depressives Irresein. Zeitschrift f. d. ges. // Neurol. Psychiat. Origin. 1910. Nll.S. 347.

548. Rekliński M., Białoszewska I. Przebieg i leczenie depresji psychotycznej w przypadkach zabyrzeń hormonalnych. Referat zjazdowy.

549. Rekliński M., Białoszewska I. Taraktan w leczeniu objawowych stanów depresyjnych w przebiegu stwardnienia rozsianego. Referat zjazdowy.

550. Richard J. A propos de problèmes institutioneis hospitaliers en gériatrie // Die Psychiatrie des Alters. Basél; Nev York: S. Karger, 1970.

551. Richter С.P. The phenomenon of unexplained sudden death in animal and man // The meaning of death / Red. H. Feifel. New York; Toronto; London: Mc. Graw Hill Bock Company Inc., 1959.

552. Rimon R., Halonen P. Herpes simplex virus infection and depressive illness // Dis. Nerv. Syst. 1969. N 5. P. 338-340.

553. Roback A.A. History of psychology and psychiatry. New York: The Citadel Press, 1964. S. 258-260.

554. Rogers M.P., Whybrow P.C. Clinical hypothyroidism occurring during lithium treatment : two case histories and a review of thyroid function in 19 patients // Amer. J. Psychiat. 1971. N 128. P. 158.

555. Romaszewska К. Dotychczasowe wyniki leczenia taraktanem w psychiatrii // Psychiat. Pol. 1962. N3. S. 415.

556. Romaszewska K., Włosińska I., Jus A. Analiza przebiegu faz psychozy mania-kalno-depresyjnej i okresowej depresji w zależności od metod leczenia // Pamiętnik XXIX. S. 399-402.

557. Roszka I., SeredytisYi R. Zespoły depresyjne u dzieci. Referat zjazdowy.

558. Roth G. Melancholie und «Dunkle Nacht» // Confinia Psychiatrica. 1962. N 5. S. 151.

559. Rothe A. Rys dziejów psychiatrii w Polsce. Warszawa, 1893.

560. Rowe D. Estimates of change in a depressive patient // Brit. J. Psychiat. 1969. V. 115, N 527. P. 1197.

561. Różycki A. Realizacja zasad społeczności leczniczej na przykładzie wybranych ośrodków zagranicznych // Psychiat. Pol. 1970. N 3. S. 333.

562. Rudkowska A., Krause К., Hofyst J. Zmiany zapisu elektroencefalograficznego w przebiegu leczenia stanów depresyjnych tofranilem // NNiPP. 1961. N 2. S. 241.

563. Rudnicki S., Krause К., Hofyst J. Wieloobjawowy zespół neurologiczno-psyc-hiatryczhy w następstwie anomalii przedniego odcinka koła tętniczego Willisa // NNiPP. 1962. S. 265.

564. Rumiancewa С.M., Faktor M.I., Nefedewa N.I. Primenenije solej litija dla profiłaktiki affektywnych pristupow // Ż. Newropatol. i Psichiatrii. 1970. T. 70, N 11. S. 1712.

565. Rumiancewa G.M., Margolina E.B. Litij как sredstwo profiłaktiki affektiw-nych rasstroistw // Ż. Newropatoł. i Psichiatrii. 1970. T. 70, N 7. S. 1082.

566. Riimmele W. Organische Depressionen und ihre Behandlung // Depressionen...

567. Rump S. Nowe związki psychozomimetyczne // NNiPP. 1962. N 1. S. 111.

568. Rybakowski J. Uwagi na temat leczniczego dziłania soli litu w zespołach depresyjnych. Referat zjazdowy.

569. Rydzyński Z. Badania nad właściwościami przeciwdepresyjnymi prothiade-nu // NNiPP. 1966. N 10. S. 1159.

570. Rydzyński T. Własne doświadczenia kliniczne z nowym preparatem antydepresyjnym TPD-6 // Psychiat. Pol. 1967. N 4. S. 459.

571. Rydzyński Z., WeychertA. Własne doświadczenia ze stosowaniem imiprami-ny w leczeniu moczenia nocnego // NNiPP. 1966. N 2. S. 153.

572. Ryn Z. Przypadek psychozy maniakalno-depresyjnej z 14-dniowymi fazami // Psychiat. Pol. 1967. N 4. S. 499.

573. Ryn Z. Samobójstwa w Tatrach // Psychiat. Pol. 1970. N 2. S. 113.

574. Ryn Z. Zaburzenia psychiczne w chorobie górskiej (wysokościowej) // Psychiat. Pol. 1967. N3. S. 331.

575. Sachar E.J., Finkelstein J., Heilman L. Growth hormone responses in depressive illness // Arch. Gen. Psychiat. 1971. N 25. P. 263.

576. Sattes H. Paranoische Symptomatik bei der andogenen Depression // Das depressive Syndrom.

577. Sawicka H. Ilościowe i jakościowe zmiany szpiku kostnego w przebiegu cyklofrenii // Prz. Lek. 1951. N 8. S. 270.

578. Scharrer W. Die phasischen Psychosen in Wandel psychiatrischer Denksric-htungen. Diss. Hamburg, 1967.

<<   [1] ... [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105]  >>