СчетчикиА. Кемпинский. "Меланхолия"

305. Hrynkiewicz L., Kotlarek-Haus S., GabrvsK Aspekty psychiatryczne colitis ulcerosa // Psychiat. Pol. 1967. N4. S. 407.

306. Hunter R., Mac Alpine L Three hundred years of psychiatry 1535—1860. London: Oxford University Press, 1963.

307. Huttunen M. О. The biochemistry of mental disorders // Duodecim. 1970. N 86. P. 1409.

308. Imielin ski К Równoczesność depresji cyklofienicznej z objawowym wstrętem plciowyw w przypadku dwóch bliźniaczek // NNiPP. 1961. N4. S. 575.

309. InoseT., HirataL, KajiwaraA., Iw at a A., Tano T., Takahaski К, Sec I, Sakai H. Uber depressive Zustände mit EEG-Anomalien. Ein Beitrag zur Differentialdiagnose der endogenen Depression // Psychiat. Neurol Jap. 1969. Bd71, N8. S. 764.

310. Iwanow W. O objawach depresyjnych chorych na schizofrenię paranoi-dalna // Pamiętnik XXIX. S. 95.

311. Iwanow W., Konstantinow К Dwa przypadki samobójstwa drogą samopodpa-lenia // NNiPP. 1966. N6. S. 655.

312. Iwanow L.T. O różnicowaniu stanów depresyjnych u kobiet w okresie ostrych przełomów hormonalnych // Pamiętnik XXIX. S. 99.

313. Jacobs M.A., Muller J.J., Skinner J. С., Anderson J., Spilkin A.Z. Personality characteristics of depressive patients associated with improvement in an openward setting // J. Nerv. Ment. Dis. 1971. N 153. S. 126.

314. Jain V. К. Affective disturbance in hypothyroidism // Brit. J. Psychiat. 1971. N 119. S. 279.

315 .JaklewiczH. Przypadek pourazowego zespołu czołowego (z badań nad zagadnieniem lokalizacji rysów charakteropatycznych) // NNiPP. 1961. N4. S. 581.

316. JaklewiczH. Samouszkodzenia młodocianych recydywistów // NNiPP. 1966. N 12. S. 1363, 1366.

317. JaklewiczH. Zagadnienie charakteropatii i alkoholizmu wśród nieletnich // NNiPP. 1963. N 5. S. 657.

318. Jakubczyk A., Piotrowska A., Piotrowski A., Szelenberger W. Wstępna ocena psychologiczna-społeczna młodocianych pacjentów leczonych z powodu zażywania śiodkóm odurzających. Referat zjazdowy.

319. Janicki A. O ekspresji twórczości plastycznej w stanach depresji. Referat zjazdowy.

320. Janicki A. Percepowanie muzyki w stanach depresji. Referat zjazdowy.

321. Janicki A. Zastosowanie muzyki jako dodatkowego czynnika w przebiegu leczenia chorych na schizofrenię // Psychiat. Pol. 1971. N2. S. 183.

322. Jankowska H. Opieka rodzinna nad psychicznie chorymi na Wileńszczyźnie // Rocznik Psychiatryczny. 1934. N 22. S. 216.

323. Jankowska H. Z zagadnień biologii wzruszeń // Pamiętnik Wileńskiego Towarzystwa Lekarskiego. 1933. N 11. S. 1.

324. Jankowski K. Powikłania neurologiczne w przebiegu leczenia neuroleptykami w świetle badań histopatologicznych // NNiPP. 1964. N 4. S. 635.

325. Jankowski K., Knoll E. Obraz morfologiczny ośrodkowego układu nerwowego zwierząt doświadczalnych przy długotrwałym podawaniu niektórych leków neurolep-tycznych // NNiPP. 1966. N 4. S. 381.

326. Jankowski K., Knoll E. Próba porównania obrazu morfologicznego ośrodkowego układu nerwowego przy przewlekłym stosowaniu ch oropromazyny u ludzi i zwierząt doświadczalnych // NNiPP. 1964. N 4. S. 643.

327. Januszkiewicz-Grabias A., Nowicki Z. Próba oceny właściwości przeciwdep-resyjnych preparatu concordin // Pamiętnik drugich gdańskich dni lecznictwa psychiatrycznego, Gdynia 25—27 IX 1970 r. Oddział Gdańsko-Bydgoski Pol. Tow. Psychiatrycznego, Gdańsk 1971. S. 431—433.

328. Janzarik W. Das depressive Syndrom, strukturdynamisch gesehen // Das depressive Syndrom.

329. Jarema M. Rzadki przypadek z kięgu psychozy maniakalno-depresyjnej // Przeg. Lek. 1946. N 12/13. S. 323.

330. Jarmużak Z. Wzajemny stosunek wydalania z moczem kwasu 5-hydroksyin-dolooctowego i wanilinomigdałowego (VMA) a efekt leczenia okresowych depresji endogennych imipraminą i nialamidem. Referat zjazdowy.

331. Jarmuźek Z. Zaburzenia świadomości jako powikłanie leczenia nialamidem // Psychiat. Pol. 1970. N 2. S. 157.

332. Jarosz M. Depresja (depressio) a nerwica przygnębienia (neurosi stristitio-sa) // Psychonerwice. Sympozjum w Łodzi. Warszawa, 1962. S. 151—157.

333. Jarosz M. Elementy psychologi lekarskiej i psychopatologii ogólnej. Warszawa: PZWL, 1971.

334. Jarosz M. Stany hipoglikemiczne naśladujące nerwice i różne zespoły psychopatologiczne // Psychiat. Pol. 1967. N 2. S. 225.

335. Jaroszewski Z., Barioszewska D. Psychoza maniakalno-depresyjna w świetle danych z kart statystycznych szpitalnych // Pamiętnik XXIX. S. 363—374.

336. Jaroszyński J. Klasyfikacja stanów depresyjnych. Referat zjazdowy.

337. Jaroszyński J., Gerard K, Stankiewicz D. Czynniki środowiskowe i rodzinne a początek psychozy maniakalno-depresyjnej // Psychiat. Pol. 1967. N 2. S. 135.

338. Jaroszyński J., Jaroszewski Z., Leder S. Choroby psychiczne i pielęgniarstwo psychiatryczne. Podręcznik dla średnich szkół medycznych. Wyd. 5 poprawione i uzupełnione. Warszawa: PZWL, 1971.

339. Jaroszyński J., Jarzębowska E., Welbel E. Osobowość patologiczna w rodzinach chorych na schizofrenie i psychozę maniakalno-patologiczną // Psychiat. Pol. 1967. N3. S. 261.

340. Jaroszyński J., Kołakowska T., Stankiewicz D., Wełbel L. Klasyfikacja depresji // Pamiętnik XXIX. S. 53-66.

341. Jaspera K. Allgemeine Psychopathologie. Wyd. 6. Berlin; Gattungen; Heidelberg: Springer-Verlag, 1953. S. 107—109.

342. Jaworska К, Kojecka I., Skaryszewska-Sawicka J., Szmurło B. Dibenzepina (noveril) w leczeniu stanów depresyjnych // Psychiat. Pol. 1971. N 4. S. 433.

343. Jaworska K, Kojecka I., Skaryszewska J., Szmurło B. Wyniki stosowania noverlilu w zespołach depresyjnych. Referat zjazdowy.

344. Jeziorska A., Kłosińska В., Wierzbicki T. Próba leczenia oksazepanem stanów lękowo-depresyjnych w przebiegu nerwic i psychoz // Psychiat. Pol. 1968. N 1. S. 33.

345. Jędrzejczak W. Zespoły depresyjne u byłych więźniów hitlerowskich obozów koncentracyjnych // Pamiętnik XXIX. S. 339—343.

346. Johnson G., Gers hon E., Burdook E. L, Floyd A., Hekimian L. Comparative effects of lithium and chlorpromazine in the treatment of acute manic states // Brit. J. Psychiat. 1971. N 119. P. 267.

347. Judin T.I. Oczerki istorii oteczestwennoj psychiatrii. Moskwa: Medgiz, 1951.

348. Jung C. Aion. Untersuchungen zur Symbolgeschichte. Zürich: Bascher Verlag, 1951.

349. Jung C. Psychological reflections. New York: Pantheon, 1953.

350. Jung C. Psychologie und Alchemie. Zürich: Bascher Verlag, 1944.

351. Jung C. Symbolik des Geistes. Zürich: Rascher Verlag, 1948.

352. Jung C., Kereny I. Introduction to a science of mithology. London, 1950.

353. Jus A. Badania neurofizjologiczne i behawioralne w psychofarmakologii // Psychiat. Pol. 1968. N 2. S. 201.

354. Jus A. Ocena skuteczności leków psychotropowych za pomocą badań reakcji na «placebo» // Psychiat. Pol. 1967. N 6. S. 735.

355. Jus К Ocena metod badania reakcji «placebo» we współczesnej psychofar-makoterapii // Psychiat. Pol. 1967. N 5. S. 609.

356. Jus К Próba zbliżenia się do analizy fizjologicznej marzenia sennego // Psychiat. Pol. 1962. N 6. S. 861.

<<   [1] ... [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105]  >>