СчетчикиА. Кемпинский. "Меланхолия"

20. Altschule M.D. Roots of modern psychiatry. New York; London: Grüne Stratton Inc., 1965.

21. D'Alviella G. La migration de symboles. Paris, 1891.

22. Ałapin В. O odrębności nozologicznej psychoz inwolucyjnych. Warszawa: AM, 1962 (rozprawa habilitacyjna).

23. Ałapin B. Pozaszpitalne leczenie depresji // Pamiętnik XXIX. S. 293—296.

24. Ałapin B. Próba klasyfikacji stanów depresyjnych // Pamiętnik XXIX. S. 67—76.

25. Ałapin B. Zaburzenia psychiczne na tle starzenia się // Pamiętnik XXVI. S. 22-28.

26. Ałapin В., Broszkiewicz ELeder S., Majewski J., Welbel L. Wyniki leczenia farmakologicznego stanów depresyjnych // Pamiętnik XXVI. S. 143—146.

27. Ałapin В., Broszkiewicz E., Filipowicz M. Leczenie stanów depresyjnych tofra-nilem (G-22355 Geigy) // Pol. Tyg. Lek. 1959. N 45. S. 2001.

28. Ałapin В., Dymecki J. Przypadek powikłania mózgoewgo z zejściem śmiertelnym przy leczeniu trimperaminą // NNiPP. 1964. N 4. S. 705.

29. Ałapin В., Jankowski K. Encefalopatia reumatyczna z objawami psychotycznymi // NNiPP. 1966. N 6. S. 665.

30. Ałapin В., Sobieraj R. Leczenie insidonem stanów rzekomonerwicowych i nerwic o przeważającej symptomatyce depresynej i hipochondrycznej // NNiPP. 1968. N 2. S. 179.

31. Ałapin В., Zaborowska E. Własne wyniki leczenia stanów depresyjnych pro-thiadenem // NNiPP. 1966. N 4. S. 425.

32. Ambroży S., Bednarski S. Zespoły depresyjne w otwartym lecznictwie psychiatrycznym w latach 1956—1966 // Pamiętnik XXIX. S. 325—327.

33. Angst J. Zur Ätiologie und Nosologie endogener depressiver Psychosen. Eine genetische, soziologische und klinische Studie. Berlin: Springer-Verlag, 1966.

34. Angst J., GrofP., Hippius H., Pöldinger W., Varga E., Weis P., Wyss F. Verlaufsgesetzlichkeiten depressiver Syndrom // Das depressive Syndrom.

35. Angst J., Weis P., GrofP., BaastrupP. C., Schou M. Lithium prophylaxis in recurrent affective disorders // Brit. J. Psychiat. 1970. N 116. S. 535, 604.

36. An introduction to psychopharmacology / Ed. R.H. Rech., К. E. Moore. New York: Reven Press, North-Holland Publ. Co., 1971.

37. Arnold О. H. Zur Frage der Abwandlung depressiver Verläufe nach Antidep-ressiva-Therapie // Das Depressive Syndrom.

38. Asberg M., Grönholm В., Sjoqvist FTuck D. Relationship between plasma level and therapeutic effect of nortriptyline // Brit. Med. J. 1971. N 3. S. 331.

39. Asmussen A. Affekt und Antrieb im Rahmen der agitierten Depression // Nervenarzt. 1957. N6. S. 247.

40. Babb L. The Elisabethan malady. A study of melancholy — 1642. Michigan State College Press, 1951.

41. Badura W., Bomba J., Orwid M., Zad ее к i J. Uwagi o psychoterapii grupowej młodzieży // Psychiat. Pol. 1971. N 3. S. 295.

42. Baeyer W. Depressionszustände in Kindheit und Jugend // Das depressive Syndrom.

43. Baker M., Dorzab J., Winokur G., Cadoret R.J. Depressive disease: classification and clinical characteristics // Compr. Psychiat. 1971. N 12. P. 354.

44. Bandmann G. Melancholie und Musik. Ikonographische Studien. Köln; Opladen: Westdeutscher Verlag, 1960. S. 87.

45. Barkan D.W. O wlijanii melipramina na kliniczeskuju kartinu i teczenie maniakalno-depressiwnogo psichoza // Żurn. Newropat. i Psichiat. 1969. 69. N 9. S. 1365.

46. Bartoszewicz S., Czerwiński A., Lisowska J., Strzyżewski W. Skojarzone leczenie zespołów depresyjnych endogennych. Referat zjazdowy.

47. Bartoszewski J. Perspektywy rozwoju opieki domowej nad psychicznie chorymi w Połsce // NNiPP. 1962. N 4. S. 591.

48. Bartoszewski J., Moczulski W. Samobójstwa chorych psychicznie w szpitalu psychiatrycznym // Psychiat. Pol. 1969. N 3. S. 319.

49. Bartoszyńska A., Kasperska T., Kazubska M., Kochanowska К Osobowość i zaburzenia psychiczne u chorych na cukrzycę // Psychiat. Pol. 1968. N 2. S. 137.

50. Bartoszyńska A., Kołakowska T., Welbel L. Analiza przebiegu leczenia pochodnymi fenotiazyny // NNiPP. 1963. N 4. S. 515.

51. Battegay R. Gruppenpsychotherapie mit Depressiven // Depressionen.

52. Baust W. Ermüdung Schlaf und Traum. Stuttgart: Wissenschaftliche, 1970.

53. BautschA., Dobrzańska M., LadośA. Rozwój psychoendokrynologii a poglądy na udział zaburzeń wewnątrzwydzielniczych w etiopatogenezie chorób psychicznych // NNiPP. 1964. N 1. S. 171.

54. BevkA. T. Thinking and depression // Theory and therapy // Arch. Gen. Psychiat. 1964. N 10. P 561.

55. Bednarski S., Góralska-Dominko A., MajczakA. Zagadnienie depresji u oligof-reników // Pamiętnik XXIX. S. 329—338.

56. Bellak L., Berneman N. A systematic view of depression // Amer. J. Psycho-ther. 1971. N25. P. 385.

57. Bender К Anankastische Symptome in zyklothymdepressiven Phasen. Bonn, 1968.

58. Benedetti G. Psychogenese und biologische Entwicklung // Forstchr. Neurol. Psychiat. 1971. N 1. S. 1.

59. Reott Q. Conférences de psychiatrie. Fascicule VIII. Psychoses aiguës. Préface de Daumezon. Paris: Doin, Deren, 1966.

60. Beresford H.R. Legal issues relating to electroconvulsive therapy H Arch. Gen. Psychiatr. 1971. N25. P. 100.

61. Białostocki J. Pięć wieków myśli o sztuce. Warszawa: PWN, 1959. S. 271—296.

62. Bieber H., KuglerJ. Die Behandlung von depressiven Kranken mit Chlori-mipramin-Infussionen // Arch. Psychiat. Nervenkr. 1969. Bd212. N3. S. 329.

63. Biedrzycki W., Gadecki W. Przypadek śpiączki po podaniu dawki ponalidu // Psychiat. Pol. 1967. N 3. S. 355.

64. Bilikiewicz A. Badania kliniczne nad istotą napadów padaczkowych dystymic-znych // Psychiat. Pol. 1969. N 1. S. 110.

65. Bilikiemcz A. Dotychczasowe doświadczenie kliniki z lekami przeciwdepre-syjnymi (tofranil, nozynan) // Pamiętnik XXVI. S. 140—142.

66. Bilikiemcz A. «G-22355» — specyfik przeciw depresji // Wiadomości Lekarskie. 1958. N 6. S. 258.

67. Bilikiemcz A. Leczenie mellerylem w psychiatrii w świetle własnych doświadczeń klinicznych // NNiPP. 1961. N 1. S. 131.

68. Bilikiemcz A. Skojarzone leczenie depresji endogennej // NNiPP. 1966. N 10. S. 1153.

69. Bilikiemcz A., Dolmierski R. «IB-503» — lek o działaniu przeciwdepresyjnym i przeciwmaniakalnym // Psychiat. Pol. 1968. N 3. S. 283.

70. Bilikiemcz A., Dolmierski R. Ocena kliniczna preparatu mesoridazin (NG 123) Candoz // Psychiat. Pol. 1967. N 4. S. 455.

71. BilikiewiczA., Dolmierski R., Sikorski W. Tiorydazyna i jej metabolity TPD-6 i TPO-33 Sandoz w leczeniu stanów depresyjnych // Psychiat. Pol. 1967. N 4. S. 455.

72. BilikiewiczA., GromskaJ. Znaczenie rozpoznawcze zaburzeń psychicznych w guzach mózgu okolicy skroniowej // NNiPP. 1963. N 3. S. 397.

73. BilikiewiczA., Krzyżanowski J. Zastosowanie jednostronnych wstrząsów elektrycznych w psychiatrii // NNiPP. 1964. N 4. S. 663.

74. BilikiewiczA., Nowicki Z. Leczenie schizofrenicznych stanów depresyjnych na podstawie własnych doświadczeń klinicznych // Psychiat. Pol. 1970. N 4. S. 443.

75. BilikiewiczA., Nowicki Z. Napady dystymiczne u chłopca w następstwie gruźliczego zapalenie opon i mózgu // Psychiat. Pol. 1967. N 3. S. 363.

76. BilikiewiczA., Sulestrowski W. Leczenie stanów depresyjnych dużymi dawkami nialamidu // NNiPP. 1963. N 6. S. 921.

<<   [1] ... [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] ...  [105]  >>