Рекомендуем

легковой прицеп продам

СчетчикиА. Кемпинский. "Меланхолия"

77. BilikiwiczA., Umiastowski J. Pierwsze własne doświadczenie kliniczne z wstrząsami indoklonowymi // NNiPP. 1961. N 1. S. 101.

78. BilikiewiczA., Zurada-Wyrwińska J. Ocena wartości leczniczej przetworu «IB-503» na podstawie własnych czteroletnich doświadczeń klinicznych // Psychiat. Pol. 1971. N5. S. 577.

79. Bilikiewicz T. Psychiatria kliniczna. Wyd. IV poprawione i uzupełnione. Warszawa: PZWL, 1969. S. 188—191.

80. Bilikiewicz 71 Psychologia marzenia sennego.

81. Bilikiewicz T. Psychopatologia pokwitania // NNiPP. 1963. N 3. S. 391.

82. Bilikiewicz T. Psychoterapia w praktyce ogólnolekarskiej. Wyd. II. Warszawa: PZWL, 1966.

83. Bilikiewic T. Zaburzenia psychiczne na tle starzenia się (Problemy psychoge-riatrii) // Pamiętnik XXVI. S. 11-20.

84. Bilikiewicz T. Zagadnienia psychogeriatrii // NNiPP. 1960. N 5. S. 703.

85. Bilikiewicz T., Gallus J. Psychiatria polska na tle dziejowym. Warszawa: PZWL, 1962, S. 28.

86. Bilikiewicz T., Wdowiak L. Czynniki biologiczne i psychogenne w genezie stanów depresyjnych // Pamiętnik XXIX. S. 27—38.

87. BritchneU J. Depression in relation to early and recent parent death // Brit. J. Psychiat. 1970. V. 116, N 532. P. 229.

88. Birtchnel! J. The relationship between attempted suicide, depression and parent death // Brit. J. Psychiat. 1970. V. 116, N 532. P. 307.

89. Bizoń Z., Pańków T., Plużek Z, Winid В., Wiszniewska N. Wstęp do ekologii samobójstw w Krakowie // NNiPP. 1963. N 1. S. 63.

90. Błaser P., König U., Pö/dinger W. Das Problem der Quantifizierung in Depressionsforschung // Depressionen.

91. Bleuler M. Endokrynologische Psychiatrie. Stuttgart, 1954.

92. Bleuler E. Lehrbuch der Psychiatrie. Wyd. 10. Berlin; Heidelberg; New York: Springer Verlag, 1966.

93. Błażejewski J. Zespół majaczeniowy w przebiegu leczenia taraktanem // Psychiat. Pol. 1970. N 5. S. 607.

94. Boethius A. O pocieszeniu, jakie daje filozofia. Warszawa: PWN, 1962.

95. Bojanovsky J. Differenzierung der psychogenen und endogenen Depressionen. Jena, 1969.

96. Boll F., Bezold C. Sternglaube und Sterndeutung. Wyd. 4. Berlin—Leipzig: Gundel Verlag, 1931.

97. Bonasegla F., Cavalca G.G. Trattamento della psicosi maniacodepressiva con sali di Litio // Riv. Sper. Freniat. Włochy. 1970. T. 94, N2 S. 296—301.

98. Borgna E. Psicopatologia e clinica della «depressione sine depressione» // Riv. Sper. Freniat. Włochy. 1969. T. 93, N6. S. 1276—1290.

99. Bornsztain M. Wstęp do psychiatrii klinicznej. Wyd. II. Łódź: Księgarnia Ludowa, 1948.

100. Borowski T. Wyniki leczenia stanów depresyjnych taraktanem // Psychiat. Pol. 1967. N2. S. 211. .

101. Borowski T., Grzegorczyk D. Zmiany w obrazie depresji po dokonaniu strangulacji // Pamiętnik XXIX. S. 317—323.

102. Borzych D., Gałuszko P. Spostrzeżenia kliniczne nad działaniem tindalu w lecznictwie psychiatrycznym. 1964. N 4. S. 683.

103. Boy-Zeleński T. Słówka. Kraków: Wydamn. Literackie, 1953.

104. Brätigam W. Psychotherapeutische Führung und Behandlung depressiver Patienten // Deutsch. Medizin. J. 1969. N20. S. 66.

105. Brätigam W. Psychotherapie der Depression // Das depressive Syndrom.

106. Broszkiewicz E. O znaczenie środowiska rodzinnego w ambulatoryjnym leczeniu depresji // Psychiat. Pol. 1971. N 2. S. 169.

107. Broszkiemicz E. Wpływ czynników psychicznych w chorobie zawałowej // Przeg. lek. 1963. N 10. S. 398.

108. Broszkiewicz E. Znaczenie środowiska w psychoterapii depresji. Referat zjazdowy.

109. Browne E.G. Arabian medicine. Cambridge: Univ. Press, 1962.

110. Brys J., Tomaszewski K, Wąsik A., BukowczykA. Captagon — nowy lek psychoenergizujący // Psychiat. Pol. 1969. N3. S. 341.

111. Buchan T., Psych F.F. Depresion in African patients // South Afr. Med. J. 1969. V 43, N 34. P. 1055.

112. BukowczykA. Badania kliniczne nad psychozami poporodowymi. Łódź: AM, 1963 (rozprawa habilitacyjna).

113. Bukowczyk A. Biochemia i patofizjołogia zespołów egzogennych. Pamiętik XXX Zjazdu Naukowego Psychiatrów Polskich. Katowice, 1970. S. 212—215.

114. Bukowczyk A., BrysJ., Horodnicki J., Krause-Hofyst K., Wąsik A. Promazyna Polfa w postaci dożylnej jako lek zwalczający niepokój psychoruchowy // Psychiat. Pol. 1968. N 6. S. 633.

115. Bukowczyk A., Cymbała J., Wąsik A. Bimanol Polfa w leczeniu poneurolep-tycznego zespołu abuliczno-apatycznego u chorych na schizofrenię // NNiPP. 1966. N 12. S. 1403.

116. Bukowczyk A., Domagaiska J., Siwczyński J., Wilczkowska К Badania nad działaniem antydepresyjnym doksepiny (Sinequan) // Psychiat. Pol. 1971. N 2. S. 197.

117. Bukowczyk A., Horodnicki J., Szydlik H. Ocena kliniczna dwubenzepiny (noverilu) w leczeniu zespołów depresyjnych // Psychiat. Pol. 1971. N 3. S. 289.

118. Bukowczyk A., Krause К, Wąsik A. Fazy psychozy a zmiany torelancji na środki psychotropowe // NNiPP. 1966. N 12. S. 1385.

119. BikowczykA., Niwińska A., Fiszer T. Zastosowanie toksonomii wrocławskiej do analizy stanów depresyjnych // Psychiat. Pol. 1968. N2. S. 155.

120. Bukowczyk A., Wąsik H. Psychofarmakoterapia depresji. Referat zjazdowy.

121. Bukowczyk A., Wąsik A. Różne zespoły choreatyczne w przebiegu leczenia pochodnymi fenotiazyny // Psychiat. Pol. 1967. N 1. S. 85.

122. Bukowczyk A., Wąsik A., Horodnicki J. Skojarzone leczenie hydreginą i neuroleptykami zaburzeń psychicznych wieku podeszłego // Psychiat. Pol. 1969. N 3. S. 327.

123. Bunney W.E., Mirphy D.L., Goodwin F. К The swift process from depression to mania: relationship to drugs with alter brain amines // Lancet. 1970. N 7655. S. 1022.

124. Burner M. Die Psychotherapie der Depressionen unter Berücksichtigumg der psycho-sozialen Aspekte // Depressionen...

125. Burner M. L'abord psychothérapeutique du malade âgé // Die Psychiatrie des Alters. Basel, New York: S. Karger, 1970.

126. Burton R. The anatomy of melancholy. London: Doll and Jordan Smith, 1955.

127. Bürger-Prinz H. Endogene Psychosen bei Kindern und Jugendlichen // Das depressive Syndrom.

128. Bürger-Prinz H. Vitalität. Stuttgart: Enke, 1968.

129. Byczkowska Z., Dorczak W., Niwińska A., Siwczyński J. Stany depresyjne a usiłowania samobójcze. Postępowanie terapeutyczne. Referat zjazdowy.

130. Brzezicki E. Automatyzm i stereotypie w etologii // NNiPP. 1955. N4. S. 551.

131. Brzezicki E. Energetyka napędu psychoruchowego i jego dysregulacja // Psychiat. Pol. 1969. N 4. S. 407.

132. Brzezicki E. Etude clinique comparative des nouveaux psycholeptiques // Ann. Méd. — psychol. 1960. N 2. P. 825.

133. Brzezicki E. Katamneza i prognoza w ostrych psychozach młodzieńczych // Psychiat. Pol. 1971. N4. S. 379.

134. Brzezicki E. Krytyczna ocena dotychczsowych badań nad typologią ludzką a osiągnięcia nauki Pawłowa // Postępy Wiedzy Medycznej. 19.55. N 2. S. 127.

135. Brzezicki E. Monopolarność rozsądzającego logicznego rozumowania i bipo-lamość uczuć w normie i natręctwach // NNiPP. 1958. N 3. S. 325.

136. Brzezicki E. Nerwizmy i psychizmy pokwitania i przekwitania w oświetleniu teorii Pawłowa // Przeg. Lek. 1951. N 2/3. S. 82.

<<   [1] ... [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] ...  [105]  >>